Salgs- og leveringsbetingelser
Aarhus Lister ApS

Tilbud og ordrebekræftelse

Indsendte ordrer, ændringer eller udvidelser af ordrer samt mundtlige aftaler er kun gældende, når de er skriftligt bekræftet af Aarhus Lister ApS.

Udarbejdede tilbud gælder i 8 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.

Brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er uden binding for Aarhus Lister ApS, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber.

Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltegning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os noget ansvar.

Priser

Priserne gælder ab vort lager eller ab værk, med mindre anden aftale er indgået.

Priserne er excl. moms, fragt, emballage, afgifter og eventuelle ekspeditionsgebyr.

Priser i prisliste er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.

Vi er løbende forud for tilbudsaccept berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

Betaling

Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.

Produktionen af varer går ikke i gang før pengene er synlige på Aarhus Lister ApS konto. Dette kan have indflydelse på det aftalte leveringstidspunkt.

Sker betaling ikke til forfaldstid, i de tilfælde hvor der foreligger aftale med faktura, debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet ekskl. moms, afgifter, emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

 

Ved ikke rettidig betaling er vi berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af “Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer. Aarhus Lister ApS er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra køber.

 

Aarhus Lister ApS bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

 

Aarhus Lister ApS er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

Levering/afhentning

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, så har Aarhus Lister ApS ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

  1. a) Købers ændringer til det af køber accepterede tilbud i form af mængder, varetyper o.l., der er godkendt af Aarhus Lister ApS.
  2. b) Købers forhold, der fx medfører, at Aarhus Lister ApS ikke kan levere til aftalte faste leveringstidspunkt.
  3. c) Force majeure.
  4. d) Ved forsinkelse, som skyldes Aarhus Lister ApS leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd.
  5. e) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.
  6. f) Arbejdskonflikter uanset årsag.
  7. g) Offentlige påbud eller forbud, som vi ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse.

Når der er truffet aftale om levering på købers adresse eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.

Køber er forpligtet til at foretage modtagekontrol og at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

Såfremt denne forpligtigelse ikke opfyldes af køber, vil Aarhus Lister ApS være berettiget til at foretage levering på leveringssteder, uanset om en repræsentant for køber antræffes, og følgeseddel eller transportørens køreseddel anses i så fald som dokumentation for gennemført levering.

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers adresse eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække de omkostninger, som følger af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.

Risikoen for varen overgår til køber ved levering.

Er det aftalt af køber selv afhenter varen, og afhenter køber ikke varen til aftalt tid, opbevarer Aarhus Lister ApS varen for købers regning og risiko.

Vareprøver

Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor vi ikke er ansvarlige for eventuelle afvigelser, med mindre afvigelserne er væsentlige og for køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

Annullering af ordrer

Køber har efter afgivelse af ordre – og Aarhus Lister ApS accept af denne ordre, ikke ret til ændring eller annullering.

Såfremt Aarhus Lister ApS særskilt godkender en ændring eller annullering, skal køber dække de med annulleringen eller ændringerne forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt.

Returvarer og returbar emballage

Aarhus Lister ApS modtager ikke varer retur.

Såfremt Aarhus Lister særskilt godkender at tage varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varen modtages i ubeskadiget stand. Returnering sker for købers regning og risiko.
Nedlagte eller anvendte materialer tages ikke retur efter montering.

Specielt forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

Mangler og reklamation

Køber må straks ved modtagelsen, og inden materialerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers adresse.

Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler.

Aarhus Lister ApS påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende over for den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare. Ud over ovennævnte påtager Aarhus Lister ApS sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler.

Produktansvar

Aarhus Lister ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Aarhus Lister ApS. Bortset fra grov uagtsomhed er Aarhus Lister ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse. På samme vilkår er Aarhus Lister ApS heller ikke ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår.

Aarhus Lister ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, Aarhus Lister ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Aarhus Lister ApS skadesløs i samme omfang, som Aarhus Lister ApS´ ansvar er begrænset i henhold til ovenfor nævnte.

Garanti

Vi yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer, og i en købsaftale eller på anden måde tilsagt produktgaranti.

Tvister

Opstår der i anledning af leverancen tvist om varernes kontraktmæssighed m.v., er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vor virksomheds værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

Prøvestykke tilføjet!
Hvad vil du herfra?
Besked sendt!
Produkt tilføjet!